Her kimiň öz soragy bolýar

Adam aýtdy:

"Pikassonyň öýüne gelen poçtalýon "Siziň çagaňyz örän zehinli!” diýipmiş. “Siz nem üçin beýle netijä geldiňiz?” diýip, Pikasso ondan geň soranmyş “Sebäbi bu ýerde çaganyň çeken suraty kän eken” diýip, poçtalýon ýylgyrman-yşman jogap beripdir. Bu ýerde geň galasy zat ýok, arada biri Youtube wideosynyň aşagynda özüni ýeriň göbegi hasaplaýan bir şahyrdan “täze goşgy ýazmadyňmy?” diýip sorapdyr. Elbetde, ol ondan ýene bir zady, galstugyny hem sorapdyr. Sebäbi şo gezek şahyr galstugyny dakynman eken. Bu iki wakanyň arasynda kän baglanyşyk ýok, ýöne Pikasso bolsaňam, diri türkmen klassygy bolsaňam, her kim öz kellesine gelen soragy berýär.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023