Gybatçynyň ýagdaýy

Adam aýtdy:

“Adamlar gybat edenlerinde, bir düşünjä görä, öz edýän gürrüňleriniň gybaty edilýän adama ýetiriljegini bilmeýärler ýa-da bu barada asla pikir hem etmeýärler, ýogsa olar beýle kän ýalan sözlemekden, uçurmakdan, erteki gün aýyplarynyň açylmagyndan çekinmeli, birden ýüzüme gelseler, näme diýerin diýmeli; ikinji düşünjä görä, adam öz edýän gürrüňleriniň şol gybaty edilýän adama ýetirilmegini, onuň ýüreginiň çişirilmegini, belki-de gahar edip, özüne jogap, gaýtawul bermegini, ýa-da özi ýaly, gybata gybat bilen jogap berip, öz deňine çenli pese düşmegini isleýär. Ýöne bularyň haýsysy hem bolanda, gybat edýän adamlar gybat edenlerinden soň köplenç, käbiri biraz utansa-da, umuman özüni biraz ýeňil duýýar. Emma gybat edenine utanyp, öz pidasyny gören wagty ýa ýekelikde, öýde ýüzi gyzarýan adamlar soň gybat etmejek bolýar. Utanjyny halys ýitiren, üstesine namaz okaýan ýa dinini täzeläp, iň soňunda hakyky ‘wyždanly’ adam bolanlar, hatda ýüzlerine basylsa-da, beýlekileri töhmetde we şyltakda aýyplap, gybatçylygy, gep-gürrüň bilen açlykdan ‘çykjak bolmagyny’ üstünlikli dowam etdirýär.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022