Adam bilen haýwanyň tapawudy

Adam aýtdy:

"Adamlar bilen haýwanlaryň esasy tapawutlarynyň biri, aýdylmagyna görä, haýwanlaryň hiç wagt sürüdäki iň samsygyň süriniň öňüni çekmegine ýol bermezliginde. Haýwanlardan tapawutlylykda, adamlar näçe iş bilmeýän, näçe samsyk, näçe oýnatgy ýa messepsiz adam ýolbaşçy bolsa, şonça-da begenýärler, sebäbi olar bu özlerine bolmanda az wagtlyk amatly bolar öýdýrler, uzak möhletli bähbitlerini pikir etmeýärler.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2023