Daşlaşmaly adamlar

Adam aýtdy:

"Men ozallar tanyş-bilişlerimiň özüm hakynda ýaýradýan bor-bolgusyz gep-gybatlaryndan, ýalan gürrüňlerinden goranjak bolup, olaryň ýalandygyny subut etjek bolup heläkdim. Indi diňe o gürrüňlere kimiň ynanýandygyny ýa-da ynanmak isleýändigini, kimleriň olary öz üstünden geçirip, başga birlerine, hatda meniň özüme çenli ýetirjek bolýandygyny görjek bolýaryn. Şondan soň meniň aragatnaşygy derrew kesmeli adamlarym belli bolýar.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022