Öleniň yzynda ölen

Adam aýtdy:

"Başga halklarda “nekrologyňy zaýalamazlyk” diýen bir düşünje bar. Bizde nekrolog sözi ýurtda gazet çykarylyp başlandan soň ulanylyp başlan bolmaly. Ondan öň halk içinde, hatda bir kezzap, bimessep ogry ýogalsa-da, “gowy adamdy” diýip jaýlamak, öleniň yzyndan ol hakda erbet gürrüň etmezlik däbi bar. Emma gazet çykyp başlanyndan soň bir döwür ile-güne ýa hökümete ol ýa beýleki görnüşde hyzmat eden ýa hyzmat etdi diýlip hasaplanan adamlar dünýäsini başgalanda, olar barada ýagşy-ýaman bir zatlar ýazyldy. Emma soňky ýyllarda iki-ýeke, köşge gaty ýakyn adam bolmasa, nekrolog sylagyna mynasyp bolýan adam tasdan ýok. Munuň anyk sebäbini bilmek kyn. Belki, häkimiýetler öleniň yzyndan aýdyljak gowy sözi hem gysganýandyr... Belki-de, öňki pahyr özüniň nekrologyny zaýalanyny, öleninden soň özi hakynda gowy zat ýazmagyň kyn boljagyny bilendir...”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022