Öwrenilen endik

Adam aýtdy:

“German kansleri Olaf Şolz ozalky german lideriniň, öz halypasy Gerhard Şröderiň syýasatdan soňky wezipesini, rus wagyzçylygyny bes etmegini talap edipdir. Elbetde, birleri gazanyp oturan pulundan kesilse, gynanmaly. Sebäbi Muhammet pygamber ýakyn adamsyny, malyny ýitirene gynan diýipdir. Ýöne aç syýasatçylar syýasatdan gidensoňam halka, ýönekeý adamlara gynanmaýar. Öwrenilen endik örkleseň-de durmaz diýleni, olara gabyrlaryna girýänçäler bir ýerlerden opuryp iýmek gerek.”

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022