Pekiniň alan ýurdy

Adam aýtdy:

"Gynanýaryn, bizde Ada Rogowsewa ýaly bir aktrisa-da, aktýor hem ýok. Ol 'Biziň, ukrainalylaryň öňünde ikiden birini saýlap-seçmek meselesi keserdi, ýa Ýewropa Bileleşigine girmelidik, ýa-da poha; biz öz seçgimizi etdik, ýöne poh gaty ar alyjy bolup çykdy' diýipdir. Biziňkiler, meger, pohuň ar aljagyny öňünden we gaty gowy bilýärler we, gowusy, onuň içinde galanyň amatly diýen netijä gelýärler. Könelerimiz hem aýdypdyr, 'ýagynyň daşynda bolandan içi aman' diýip. Ýazmasyny goýan şahyr dostumyň bir bolşewikçi şahyryň setirini üýtgedip aýdyşy ýaly, bu ýerde 'Alan ýurduň gutly bolsun, Pekin' diýmekden başga söz galmaýar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022