Sadalyk

Adam aýtdy:

"Agşam Putiniň Gelenjikdäki köşgi hakynda taýýarlanan wideo-derňewiň ikinji, goşmaça maglumatlar esasynda täzelene, üsti ýetirilen görnüşini gördüm. Ýöne ýene, bir ýyl ozal bolşy ýaly, rus halkyna däl-de, türkmen halkyna gynandym. Sebäbi Putin diýseler, türkmen türmesinden hat ýazyp, oňa ýerdäki dowzahda bolýan zatlary düşündirjek bolan öňki harby ýadyma düşýär we 'beh, biziň halkymyz dogrudanam şeýle sadamyka?' diýip oýlanýaryn."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022