Her döwür – bir döwür

Adam aýtdy:

"Ata-babalarymyz gurak sebitlerde adam ýaly ýaşamak üçin ozaly, gadym döwürlerden bäri düýpli, oýlanyşykly suw desgalaryny gurupdyrlar, guýy, käriz, gazy gazyp, bent galdyryp, halkdan salgyt ýygnap, adamlaryň dirilik çeşmesini gorap saklapdyrlar. Duşman gelende, şäherleri alyp bilmese, ozaly şol suw desgalaryny bozýan eken, bentleri ýykyp, guýulary zäherläp, öz topragyny goraýan adamlaryň köpçülikleýin gyrmagyň aladasyny edýän eken. Indi duşman gerek däl, döwlet başyna gelen adamlar suw desgalaryny ýykýar ýa-da olara harçlanmaly pullary ogurlaýar. Her döwür – bir döwür diýilýäni şundan bolsa gerek."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022