Döwlet baştutany bihaýa bolsa

Adam aýtdy:

"Käbir ýurtlarda käbir erkekler özüne durmuşa çykmakdan ýüz öwren gyzyň ýüzüne kislota sepip, bir naçaryň bagtyny garaldyp bilse, 'arymy aldym' diýip, gomalyp erkekligini görkezýär diýseler, 'heý, beýle-de bir wagşylyk, nadanlyk bolarmy?' diýip, gaty geň galardyk. Haýp, beterinden beteri bar eken. Indi görüp otursaň, bir ýurduň baştutany bolup, goňşy ýurda 'meniň ýorganyma girmeseň, seniň üstüňe goşun sürjek' diýibem erkekligiňi görkezip boljak eken. Öňem biri 'tükenmez malym bolanyndan utanmaz ýüzüm bolsun' diýipdir. Uly wezipesiz, ýönekeý adamlaryň utançsyzy ýene ýagşy, olar biraz çekinýär, emma döwlet baştutany utançsyz, aňrybaş bihaýa bolsa näme etmeli?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022