Biziňkiler we beýlekiler

Adam aýtdy:

"Garyndaşlarym, beýlekileriň arasyna goşulyp, köp ýyl söweşdiler. Käbiri öldürildi, käbiri maýyp boldy. Emma, şükür, ahyry uruş gutardy. Onsoň beýlekiler derrew düşewüntli orunlary paýlaşyp, ýurtda möhüm adamlara öwrüldiler. Biziňkiler bu ýagdaýa düşünmän: 'Muny nätdiňiz, bizem söweşdik, jan ýerinde jan berdik, emma hiç wezipe, orun ýetmedi-le?' diýse, beýlekiler: "Biz wezipe, orun üçin däl, din üçin söweşdik, edýän gürrüňiňiz nähili?' diýip, olaryň özlerini utandyrypdyrlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2022