Halkyň islegi

Adam aýtdy:

"Sergeý Kapisa akmaklar ýurduny dolandyrmak aňsat, ýöne onuň gelejegi ýok diýipdir. Emma häkimiýetler başarsa, adamlary hakykatdan hem oýlandyrjak eserleri gadagan edip, söwda merkezlerini, güýmenje ýerlerini gurmak üçin milliardlarça halk serişdesini harçlaýar. Elbetde, ogurlyk etmek üçin, ýöne olar diňe halkyň puluny däl, olaryň çagalarynyň gelejegini hem ogurlaýarlar. Emma halk gadagan edilen eserler, ýok edilen intellektuallar hakynda pikir etmeýär, täze söwda merkezine baryp, söwda etmek isleýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021