Şor suw

Adam aýtdy:

"Adamlar iki, ýeke bolup ýa üýşüp, bilip ýa bilmän özlerini açýan wagtynda, wagtyň bolsa, çydasaň, diňlemeli, sebäbi olaryň adamlar hakynda aýdýan ýa düşüner ýaly edýän zatlarynyň köpüsini näçe kitap okasaňyz hem, beýle sada we düşnükli derejede tapyp bilmersiňiz. Ýöne ikinji tarapdan, deňiz suwuny çala agzyňa degende hem bilýärsiň, galany hem şeýle şor bolsa, ýene we ýene ol suwdan owurtlamak nämä gerek diýseňiz, bu başga mesele."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021