Göreş meýdanynyň üstündäki göreş

Adam aýtdy:

"Bütin ömrüne göreş meýdanyny gabanan, göreş meýdanynda garşydaş ýa özünden gowy görnen ildeşlerine garşy elinden we dilinden gelen ähli erbetligini etmäge çalşan adam öňe çykyp, özüni aklaýar: 'kim göreşe goşulsa, begenýärdim, kömek etjek bolýardym' diýýär. Wah, käşgä şeýle bolsady. Onda biz bu ýerlere gelermidik? Arkamdan zyňylan pyçaklaryň degen ýerleri gijäp, ýene we ýene elimiň ýetmeýän ýerlerini gaşajak bolýaryn."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021