Pesiň pesi bolanda

Adam aýtdy:

"20-nji oktýabr gijesi Moskwanyň "Rasskazowka" metro stansiýasynyň golaýyndaky gurluşyk meýdançalarynyň birinde turan ýangynda pasportlary ýanan 17 täjik migrantyna 10 gün gün içinde täze pasport berildi. Ýangynda ýaralanan migrantlaryň sany 80-15 aralygynda. Täjik diplomatlarynyň goşulyşmagy netijesinde, olara Odintsowoda täze umumy ýaşaýyş jaýy berildi, iş berijiler ejir çekenlere öwez puluny hem berdiler. Diktatura-da dürli-dürli bolýar, diktator gaty pes bolsa, ol-a pasport bermek eken, öz ýurduňdan bir pil gumam ýetmän bilýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021