Adamyň sepi

Adam aýtdy:

"Adam gaharsyz, kinesiz we hiç kimi ýaňsa alman, birlerine igenmän ýa ak ýürekden, sypaýyçylykly, salyhatly gürlese, oňa-da, özüňe-de sylagyň artýar. Ýöne sylap ýören adamyň ýa o diýen kän tanamadyk, ozal bilmedik bir kişiň uly ýa kiçijik bir zada gaharlanyp, agzyndan bir gelşiksiz söz sypdyrsa we bir sebäp bilen bu ýagdaýa şaýat bolsaň, hem özüni tanadan, ozal kän görünmedik ýüzügaralygyny açan adama, hem özüňe we ýaşaýan jemgyýetiňe hormatyň azalýar. Beýik Magtymguly 'Märekede bir bijaý söz...' diýipdir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021