Surat

Utançly ölüm

Adam aýtdy:

"Winston Çerçil garrap ölerin öýdüpdir, ýöne bütin Ýewropany çörek bilen üpjün eden Orsýet galla satyn alyp başlanda, gülüp öljekdigine düşünipdir. Biziň ýagdaýymyz başgarak. Pakyrdawuk patyşa bolup oýnaýan döwlet baştutanymyz her gezek dünýä gülki edende, utanyp ölmeli boljagymyz barada pikir edýäris."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021