Surat

Esasy zerurlyk

Adam aýtdy:

"Internet bir gowy zat boldy, il içinde ýüreginiň ähli garalygyny çykaryp, çepden-sagdan şyltak atýanlar bolmasa, ilim-gün diýip, öleniňi, galanyňy hem biljek däl. Bir kinoda eşidipdim, adamlara gözleriň çykaryp berseňem, kör diýip, yzyňdan gürrüň ederler. Ilkiler muňa düşünmezdim, indi düşünýärin: köp adama durmuşlarynyň gowulanmagy, ölenlerinde ýagşy at ýa-da çagalary üçin gowurak şertli dünýä galdyrmak möhüm däl, kimdir birlerini kiçeldýän gep-gürrüň möhüm. Şonda olar öz pesliklerini unudyp, jogapkärçilik duýgularynyň döşünden itip, biraz ynjalýarlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021