Döwletli maslahat

Adam aýtdy:

"Eger adam ornunda goýup, birki gezek salam berseň, üçünji gezek başga-başga zatlara hem garaşýan adam ýa adamlar bilen döwlet däl, gamyş çatma gurmak hakynda hem gürrüň edip bilmersiň. Sesiňi gataltman gürleşseň, çekinýändir öýdüp, buz üstünde tozan arap, üstüňe dyzap başlaýan adam üçin ne wagtyňy, ne güýjüňi ýitir."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021