Sütemiň başlanýan ýeri

Adam aýtdy:

"Türkiýede bir zähmet migranty günde 10-14 sagat işläp, yzyndakylara pul ýetişdirjek bolup, ýedi-sekiz ýyl jan çekip, ahyram 'pul ibere' çydaman, bizar bolup, özüni heläkläpdir. Bu habary eşidip, kelläme urlan ýaly boldum. Sebäbi ozallar adalatsyzlyk, zulum-sütem ýokardan, döwlet başyndakylardan, bolmanda okuw jaýlarynda kök uran parahorlukdan, hukuk goraýjy edaralaryň açgöz işgärlerinden başlanýarmyka diýýärdim. Görüp otursam ol her maşgaladaky mugthorlukdan, adamlaryň bir-birege ýüreksiz çemeleşmeginden başlanýan eken."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021