Surat

Netijesiz hökümetiň uzak saklanmagynyň esasy sebäbi

Adam aýtdy:

"Hökümeti tankyt etseň, hökümet başyndakylar seni susdurmak ýa dymdyryp bilmese, fiziki ýa ruhy taýdan maýyp-müjrüp, biabraý etmek üçin her zat eder, bu düşnükli. Ýöne bu hak-hukuk diýip ýola çykanyň çekmeli derdiniň ýarysy eken. Hökümet bilen dikleşip tanalsaň, çalarak tanalan hökümet garşydaşlarynyň ýa atsyz-sorsuz busup oturanlaryň içinde-de bir topar duşman gazanýan ekeniň. Has anygy, ýaş başyňa gazanan uly ýa kiçijik at-abraýyň seniň öňüňde ýigrenç, bahyllyk haýatyny gurýar. Ol haýatyň arkasyndakylar seni başarsa, namart we hapa batan hökümetden beter namartlap kiçeltjek we ýok etjek. Bu derdi çekmän bilip bolmaýar we şu aralykda taryhy kitaplary okan ýaly, özüni onlarça ýyllap biabraý eden hökümetleriň ýa hökümet başlyklarynyň ynanylmaz derejede uzak saklanyp bilmeginiň esasy bir sebäbine düşünip galýarsyň."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021