Surat

Progres

Adam aýtdy:

"Başga ýurtlarda ýurist diýmegiň başga birnäçe manysy bolsa-da, biziň ilde diňe bir – parahor manysy bar. Hukuk fakultetine okuwa girýänleriň 99%-i parahorlaryň çagalary we para almagy arzuw edýär. Elbetde, duza gaçan şor bolar, olaryň içine düşene diňe gynanmak galýar. Ýöne bir ýuristi bilýärin. Onuň atasy bolşewikdi, adam atmak çep elinden gelýärdi. Kakasy žurnalist boldy, bütin dünýäde ýoksullaryň diktaturasyny gurmak üçin göreşip, soň ahyrynda öz dogduk watanynda diktatura gurup, öz gazan çukuryna gaçdy. Indi biziň ýuristimiz adam hukuklary, türmede diri ýitenleriň aklanmagy ugrunda tagalla edýär, korrupsiýa garşy göreşýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021