Surat

Kim beter?

Adam aýtdy:

"Ömür tanamajak, bilmejek adamlaryňy hem tanap, bilip oturmaly döwür boldy. Arada oglanlar geldi-de, näme gep barka diýip, bile internete girdik. Öňümizden ilki çykan wideoda biri başga birlerinden käýinýär, 'binamys', 'biheppe' diýip, agzyna gelenini diýýär. Sesimizi çykarman, ýigrimi minut çemesi diňledik. Ahyry oglanlaryň biri çydamady: 'Bäh, beýlekiler şu gürleýändenem betermikä-raý?' diýdi."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021