Surat

Bitler we adamlar

Adam aýtdy:

"Bite gahar edip, ýorganyňy otlama" diýýärler. Bu nakyl barada hiç wagt edil häzirkim ýaly agyr pikir etmändim. Sebäbi bitden, büreden kän kösençlik çekmändim. Emma indi bu nakyly döreden adamlaryň ýagdaýyny göz öňüne getirjek bolýaryn. Ýöne bit, büre kösençligini görüp däl, diplomly, birnäçe dil bilýän ildeşlerimi görüp, olar bilen işleşjek bolup... Bu kiçijik we açgöz, ol boluşlaryna ne özlerini, ne başgany tanaýan, ýöne özlerine gaty uly baha berýän adamlar bilen bir iş etjek däl, diňe salam-heligi saklajak bolsaňam, ýorganyňy däl, bütin dünýäni otlamaga taýýar bolarsyň."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021