Post-sowet ýesirligi

Adam aýtdy:

"Dan Gan diýen biriniň Orsýet, şol sanda onuň töweregindäki betbagtçylyklar hakynda aýdan sözi ýüregime jüňk boldy. Ol Orsýetde aýylganç bir seçgi boldy diýýär. 'Ilki ak goşun we intelligentsiýa gitdi/öldürildi, soňra pikir edýänleri we dogruçyllary repressiýa etdiler/öldürdiler, ondan soň garymlardan ilki çykan batyr, ýürekli adamlar wepat boldy, soň ýene-de repressiýa/atuwlar gaýtalandy, soň durgunlygyň ahlaksyzlygy geldi, ýene iň gowularyň immigrasiýa tolkunlary gaýtalandy... aşakda galany adam satanlaryň we howpsuzlyk işgärleriniň, şarikowlaryň aman galan hem-de ornaşan nesilleri... Orsýetdäki häkimiýet bolsa olaryň anyk şöhlelenmesi, göçürmesi, matrisasy'. Dogrudanam, atasy, kakasy adam satan, adam öldüren howpsuzlyk işgäri bolan adamlar bizi haçana çenli ýesirlikde saklar?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021