Tankytçy bolçulygy

Adam aýtdy:

"Etseňem nälet, etmeseňem nälet diýenleri. Bir ene şäher merkezine baryp, öýünden elten gaty çöregini owradyp, kepderilere seçip durmuş, geçip barýan erkek bolsa oňa: 'Afrikada çagajyklar açlykdan ölýär, sen bärde guşlara çörek berýäň' diýip igenýärmiş. Garry ene oňa: 'Men başaranymy edýän, bu ýerden Afrika çörek zyňyp, ýetirip bilemok' diýipdir. Biziňkem şoň ýaly, başaranymyzy etjek bolýarys, hiç zat başarmaýan, başaranyny hem etmejek, hatda gatan çöregini çykaryp, guşlara hem bermejek tankytçymyz welin, gynansak-da, birem bolsa, gaty kän görünýär."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021