Ýurtdaky ýagdaý

Adam aýtdy:

"Ýekaterinburgyň öňki häkimi Ýewgeniý Roýzman rus mekdeplerini tamamlan ýaşlara ýurtdan gitmegi maslahat beripdir. Öň ol okuwçylary diňe öz güýçlerine daýanmaga çagyryp, 'ýurt şeýle, özüň etmeseň, hiç kim etmez; biziň problemalarymyzda, hala şahsy derejede, hala-da ýurt möçberinde, biziň özümizden başga günäkär ýok; size bu durmuşda hiç kim bergili däl; muňa näçe ir düşünseňiz, durmuşda üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz şonça-da köp bolar' diýipdi. Indi ol Orsýetde 'gapylaryň ýapylýandygyny' aýdyp, orsýetli uçurymlaryň ýurtdan gitmegini maslahat berýär. Aýdylmagyna görä, 2017-nji ýylda Orsýetden 10,6 million adam gidipdir, bu ýurduň ilatynyň 7%-ne golaý bolýar. Orsýetde ýagdaý şeýle bolsa, bizde nähilidir öýdýärsiň? Biziňkileriň hem gidenleri getirjek, gapylary ýapjak bolmagynyň sebäbi şu ýerde bolmaly. Bu günlere-de geljek ekenik."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021