Surat

Aňsat we howpsuz durmuş

Adam aýtdy:

"Adam sürüsi bilen daşy gurşalan, her dürli dünýewi meseleler bilen meşgul, dünýäniň iniş-çykyşlaryna barha we barha kän belet bolan kişi, beýle adam özüni unudýar, öz adynyň mukaddesligine düşünmegi ýatdan çykarýar, özüne ynanmaga het edip bilmeýär, özi bolmagy aşa töwekgelçilikli, beýlekiler ýaly bolmagy, nusga öwrülmegi, san, köpçüligiň bir bölegi bolmagy has aňsat we howpsuz hasaplaýar. Ýok, bu meniň pikirim däl, Soren Kierkegaardyň gelen netijesi we men onuň bilen 100% ylalaşýaryn."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021