Adamyň gelen ýeri

Adam aýtdy:

"Wladimir Putin öz ýigrimi ýyllap tozduran ýurdunyň bir ýerlerinden bir zat goparjak ýa dişlejek bolýanlaryň ählisiniň dişleriniň döwüljekdigini duýduranyndan soň, Ýewgeni Lýulýukin 'garran, güýçden gaçan we betbagt adamyň sözleri, ol bu masgaraçylyga bütin ömri boýunça geldi' diýip ýazypdyr. Dogrudanam, adam saç-sakgaly agaryp çykan ruhy belentligine bütin ömri, her ýaşan güni bilen gelşi ýaly, masgaraçylyga-da ädimme-ädim, uly ýol geçip we azap bilen gelýär. Netijesi nähili-de bolsa, adamyň zähmetini, geçen ýoluny ykrar etmeli."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021