Urşuň soňy

Adam aýtdy:

"Herodotus (484-425) 'parahatçylykdan urşy ileri tutar ýaly, hiç kim beýle akmak däl, sebäbi parahatçylykda ogullar öz atalaryny jaýlaýarlar, uruşda bolsa atalar öz ogullaryny jaýlaýar' diýipdir. Ýöne parahatçylyk diýip, hakykatda mal-dünýe, şöhrat üçin uruş, talaňçylyk ýoluny saýlap alan öňki kommunistlere muny düşündirip bilen bolmady. Olar indi otuz ýyl bäri aşaklykdan we açyk, öz halklaryna garşy uruşýarlar, olary talaýarlar. Muny olaryň özleri-de, halklary-da bilýär. Netijede, iki tarap hem, garymdaky esgerler ýaly, bu urşuň soňunyň näme bilen gutarjagyna garaşýar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021