Hudaýyň gorkýan ýeri

Adam aýtdy:

"Hudaýa ynanasyň gelse ynan, ynam gowy zat, umyt gowy zat. Hudaýyň her hili bela-beterlerden, göze görünýän we görünmeýän aldajy dertlerden gorajagyna-da ynan, sebäbi hiç hili kanunyň, kadanyň ýok ýerinde, adamyň däl, häkimiýetiň, puluň sylanýan ýurdunda mydama gypjyn-gypjyn, gara gorkuda ýaşamak kyn bolar. Ýöne hudaý betniýet, betpäl adamlardan gorar ýa gorap biler öýdüp, hiç wagt arkaýyn bolma. Sebäbi hudaýyň beýle adamlara ne erki ýetýär, ne-de ygtyýary. Has anygy, hudaýyň özi erbet adamlardan gorkup ýaşaýar, olaryň özüni hem erbetlige sokmagyndan alada galýar. Näme üçin diýseň, erbet adamlar ýokanç kesel ýaly bir zat bolup, hudaý hem hassa edýärmiş."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021