Söweş gürrüňi

Adam aýtdy:

"Hak iş üçin söweşip, gan dökende bolsaň, öz geçen ýollaryň, ganaýan ýaralaryň hakynda hiç kime gürrüň berme. Sebäbi diňleýänler seniň sesiňi, sözleriňi eşitse-de, aýdylyşy ýaly, köplenç öz düşünjeleri, pikir-oýlary bilen galar. "Men ony etdim, muny etdim' diýip, il öňüne çykyp gürleýänlere, özüni gahryman edýänlere seret, olary diňleýän-de, hä ýa-da gop berýän-de bolup biler, emma ynanýan azdyr. Söze kän wagt ýitime."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021