Tanajak bolsaň

Adam aýtdy:

"Eline uly wezipe ýa emel düşen, uly ogurlykdan gözi gyzaran emeldarlardan gaty görme, mesligi götermek kyndyr. Ýöne alla, hudaý diýip, halallyk ýa ynsap, iman hakynda gürleýänleri, watan, il-gün diýýänleri, iň ýakynsyraýan dostuňy ýa garyndaşyňy tanajak bolsaň, az-da bolsa, pul karz ber-de göräý. Karz soraýanlar adatça pylan wagta çenli diýer, şonda 'ýok, bolan wagty getir' diýme-de, 'şol diýen wagtyň getirseň bereýin' diý, öňünden berk şert goý. Eger pul alan möhleti dolanda gelip, puluňy getiren bolsa, oňa sag bol aýt-da, şol puly baýrak hökmünde yzyna ber, eger puly bolman, gelip, möhleti biraz yza süýşür diýip haýyş etse,oňa-da sag bol aýt, emma karzyny wagtynda bermese, gelip ýagdaýyny hem aýtmasa, duşanda beren wadasyny ýatlatsaň, utanmagyň deregine üstüňe gygyrsa, o hili adamdan gaç. Sebäbi beýle adamlarda ne iman, ne watanperwerlik, ne başga zat bolar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021