Surat

Görnüp duran hakykat

Adam aýtdy:

"Sowet döwründe kemala gelip, döreden adamlarymyzyň ömürlerine, yzynda galan eserlerine çala göz aýlasaň, hemme zat görnüp duran eken. Olaryň hiç biri hudaýa-da, kanun diýilýäne-de ynanmandyr, ynanan bolupdyr we häkimiýet başyndakylaryň ýarym hakykatyna gulluk edipdir. Sebäbi, eli ganly hökümetden başga, olar biri-birinden, öz kärdeşlerinden, hatda ýakyn dostlaryndan we garyndaşlaryndan hem goranmaly bolupdyr. Olary ýazgar, ýazgarma, hiç peýdasy ýok. Ýöne bolan zatlar bilinse gowy. Muňa diňe otuzynjy ýyllar yzyna gelensoň düşündim."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021