Jogapsyz sorag

Adam aýtdy:

"Öýe gelip, hamala Amerikany açan ýaly, 'halky ezýärler, mejbury işlerde, hak tölemän ýa iýjek-içjegine hem ýetmejek pul bilen işledýärler, dynç günlerinde ýowarlara çykarýarlar' diýdim. Oglum gülüp: 'Halk öz mertebesini goramasa, kim gorasyn? Agyrsyna çydasa, müň ýaşasyn, saňa näme?' diýdi. Dogrudanam, bu maňa näme? Men bu soraga jogap tapmadym."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021