Aýlyk utanjy

Adam aýtdy:

"Rus dostum feýsbukda käbir ýurtlaryň ortaça aýlygy bilen Orsýetdäki ortaça aýlygy deňeşdiripdir. Mysal üçin, Alžirde ortaça aýlyk $417, Botswanada $680, Keniýada $480, Namibiýada $519, Sudanda $510, Tunisde $379, Ekwatorial Gwineýada $805, Orsýetde orta gatlagyň aýlygy - 17 000 rubl ($220)... Men sebitde iň az ilatly, Angliýanyň iki essesine barabar territoriýaly, nebit-gaza baý ýurdumyzdaky ortaça aýlygy aýtmaga, agzamaga hem utanýaryn. Ýöne biziň ne öňki ýolbaşçylarymyz, ne häzirkilerimiz utanjy bilýär. Tersine, olar ili garyp düşürip, ýüzük dakynyp, kitap çykardyp, köşk gurup, dünýä pitjiň atdy we atýar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021