Surat

Öňdengörüji elita

Adam aýtdy:

"Elitamyz ýeser-le! Ýa beýle dälmi? Sowet döwründe çagalaryny bolsa hukuk ýa saglyk ugrundan okatjak bolardylar, indi halkara gatnaşyklary ugrundan okadýarlar. Öň olar ilatyň esasan hukuk we saglyk işgärlerine garaşly boljagyny gowy bilýärdiler. Indi adamlaryň rysgalyny esasan bosgunlykdan gözlemeli boljagyny, diýmek olaryň pasport we beýleki möhümlerini bitirýän ildeşleriniň hor bolmajagyny öňünden görüpdirler."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021