Surat

Žurnalist bilen içalynyň tapawudy

Adam aýtdy:

"Biziň öňe çykan adamlarymyz 140 ýyl öňem žurnalist bilen içalynyň tapawudyny bilip bilmändirler, şindi hem bilenoklar ýa-da biljegem bolanoklar. Sebäbi niýet bilmekde däl, başga zatda. Şu sebäpden, 140 ýyl öňem ýurdumyz, halkymyz talanypdyr, şu günem talanýarys; müň içalydan beter adamlar, olaryň ogul-gyzlary bolsa, başarsa taýak bilen, başarmasa başga zat bilen susduryp, milletiň gelejegini ogurlamagy dowam etdirýär. Bu hili ýagdaýda döwlet gurmak barada haçan, nirede we nädip, kim bilen gürrüň etjek?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021