Öňdengörüjilikli syýasat

Adam aýtdy:

"Öňki liderimiz gaty öňden görüji eken, adamlary garyp saklasaň, işde ýa durmuşda, hatda maşgalada, dogan-dogan arasynda hem bir-birege duşmançylyk artyp, milletiň syýasat hakynda, kanun-kadaly döwlet gurmak hakynda pikir etmäge hem eli ýetjek däl eken. Soňky liderimiz hem muňa gowy düşündi. Diktatura üçin milleti garyp, işsiz, aç saklamakdan gowy zat ýok, adamlar kamazlara öwrülip, bir-birine garşy göreşýär, bolsa, bir-birini kamazyň öňüne itekleýär, ýa öňünden kamazly çykýar. Garyplyk milleti öz-özüne garşy kamaz edýän ekeni. Soňky otuz ýyl bizi kamaz etdi..."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021