Surat

Düşünişmezlik

Adam aýtdy:

"Köne tanşym jaň edip, 'Ýitdiň-le, gel, çaýlaşaly' diýdi. Wagt ýok-beýleki diýip, sypaýyçylyk etdim, emma ýakamy goýbermedi. Onsoň gönüledim, 'men dieteda' diýdim. Ol düşünmedi. 'Zyýany ýok, çaý-nahar hödür etmen, gowy bolar gaýta, arzan düşersiň' diýdi. Pahyr, dieta diňe iýgi-içginiň däl, görmesiz kinolaryň, okamasyz zatlaryň, diňlemesiz habarlaryň we bagşy-sazandalaryň, gürleşmesiz adamlaryň hem girýändigini bilmeýän eken."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020