Surat

Detallar

Adam aýtdy:

"Arada biri zeýrendi, göreş üçin bank hasabyny açdyk, pylany bir dollar pylança sent iberdi, yzyna iberdik diýdi. Ne zeýrenýäni, ne-de oňa kemsitmek üçin pul iberen baýy tanaýardym. Ýöne bu gürrüň islendik baýyň ýa garybyň portretini göz öňüne getirmek, ony tanamak üçin bahasyna ýetip bolmajak detal, jikme-jiklik berýärdi. Iňlisleriň "the devil is in the details" diýýänleri gaty dogry eken."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020