Surat

Erkekleriň iň ownan döwri

Adam aýtdy:

"Gasan Guseinow sowetlerden soňky döwürde aýallaryň oýnaýan roluna, tutýan ornuna nazar aýlap, özüçe netije çykarýar: "Ýuliýa Nawalnyý, Mariýa Kolesnikowa, Kira Ýarmyş, Lýubow Sobol dagyny iki ýurtdaky erkek diýilýän döwlet ýolbaşçylary bilen deňeşdirmezlik kyn. Elleri awtomatly ýa ýörite bulgurly, zäherlemezlikleri üçin, elbetde, sowetlerden soňky syýasy döwrüň erkek önümleri şindem öçli hyňranýar, şindem gaty howply we olar hemme zatdan beter hut şol ajaýyp aýal söweşijiler, gaýduwsyz, mähirli we akylly zenanlar bilen deňeşdirilmekden gorkýarlar. Bu prezidentler diňe ýaragsyz, ýüzleri açyk aýal-gyzlary we ýetginjekleri göz edip urup-ýençýän nadan, ýüzi perdeli erkekleriň kömegi bilen ýurt dolandyryp bilerler. Dogrusy utanç, şeýle aç-açan we düşnükli görnüş, gürrüňni edeniňe hem degmeýär." Ylalşman bilmeýärin, biz erkek liderleriň şeýle derejede ownan döwründe ýaşamaly bolduk."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020