Surat

Halka geregi

Adam aýtdy:

"Biz sowet döwründen miras alan ikiýüzlüligimiz başda uly doganymyzdan, Moskwadaky alymlardan öwrendik. Indi Moskwada çykýan gazetleriň käbiri, mysal üçin, Orsýetiň Halklaryň dostlugy uniwersitetinde goralýan galp dissertasiýalar bilen biznesiň, bikanun pul ýasamagyň arasyndaky uzak ýyllyk hyzmatdaşlyklaryň üstüni açýar. Emma biz olardan görelde almaýarys. Sebäbi bize ikiýüzlülik, ýok bilim we galp diplomlar, alymlyk derejeleri has gerekli bolup çykdy. Bu dünýede her halk özüne geregini saýlaýar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020