Ýeňdigem diýýärler

Adam aýtdy:

"Halkdan gizlenen maglumatlar mälim bolýar, ýeňiş gazandyk hem diýýärler, ýeňen halkyň başyna düşen zatlary okasaň, bilseň, başyň aýlanýar, gözüň garaňkyraýar. Sowet halklary diýilýänleriň başyna gelen döwlet ärleri ganym duşmandan hem beter eken, olardan soňkularyň näme üçin beýle erbetdigine indi düşünýärin: “... 46 million 250 müň adam ýaralandy. 775 müň söweş weterany öýlerine kelleçanagy döwlüp dolandy. Bir gözli 155 müň, kör bolan, görer gözünden dynyp gelen 54 müň adam. Ýüzüne zeper ýeten 501342. Boýny gyşaran 157565. Garny ýarylan 444046. Oňurgasyna zeper ýeten 143241. Bykynyndan ýaraly bolan 630259. Jyns agzalary gopan 28648. Bir elli 3 million 147 adam. Elsiz 1 million 10 müň. Bir aýakly 3 million 255 müň. Aýaksyz 1 million 121 müň. Elleri we aýaklary bölekleýin gopan 418905. "Samowarlar" diýilýänler, golsuz we aýaksyz - 85942. "

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021