Ruhy gedaýlygyň ýüzi

Adam aýtdy:

"Hudaýa şükür, günde iýjek çöregimi tapýaryn, ösümlik aýgyna kartoşka gowrup, üstüne ýumurtga çakyp iýmäge, üstesine käte çakyrçyk içmäge gurbym çatýar. Ýogsa, ýurtda internet açyk bolsa, sosial mediada iýýän-içýän zatlarynyň suratlaryny güjeňleýän tanyş-bilişlerimi görüp, ýetim çaga ýaly emenjek, kemsinjek ekenim. Aklym ýetýär, adamlar aç bolsa-da gowy däl, biraz elleri giňese, gowrulan kartoşkanyň iýilmeli zat däldigine düşünmejek ýok. Ýöne dokluk beýle boşlugy, ýeňlesligi, ýüreksizligi köpelder, ruhy açlygyň ýüzüni açar öýtmeýärdim."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020