Surat

Narsisistden dynmagyň ýeke-täk ýoly

Adam aýtdy:

"Boris Pasternak bize iberilýän adamlaryň ählisi biziň öz şöhlelenmämiz diýipdir. Onuň ynanjyna görä, biz ol adamlary synlap, olarda öz ýalňyşlarymyzy, kemçiliklerimizi görmeli we düzetmeli. Olar bize şu sebäpden iberilýär. Eger-de biz olara seredip, ýalňyşlarymyzy düzedip bilsek, olaram düzelýär ýa-da biziň durmuşymyzdan ýitirim bolýar. Şundan çen tutulsa, biz ozaly özümize iberilen betnebis, messepsiz, narsisit adamlary synlap, özümizdäki şolara ýakyn, ýöne busup ýatan, amatyna garaşýan kemçilikleri düzetmeli. Sebäbi özümizi düzetmesek, bize ýene we ýene narsisit iberiler, biri ölse, ýanyna ogluny, agtygyny hem alyp, ondan beter ikisi ýa üçüsi geler. Belki, şonda olar hem düzeler ýa-da biziň ýurdumyzdan başga bir ýerlerik gider."


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020