Surat

Ösüş

Adam aýtdy:

"Ozal her ýylyň 21-nji dekabrynda internetde öňki bendäni "atamyz" diýip ýatlaýanlara gaharym gelerdi, indi Kremlde birini ata edinjek bolýan, şondan bir zatlara tamakin bolýan köpeldi. Ol öz halkyny şol güne saldy, size näme kömek etsin diýýän. Ýa indi bu biziň milli samsyklykdan halkara samsyklygyna çenli ösdügimiz bolýarmy?"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2020