Progres umydy

Adam aýtdy:

"Daşary ýurtda bir ildeşimiz ýyl aýagynda okuw jaýynyň umumy ýaşaýyş jaýynda beýleki bir ildeşimizi, öz kursdaş we otagdaş ýoldaşyny pyçaklap öldüripdir. Metbugat maglumatyna görä, studentler otagdaky kitap tekjesini bölüşip bilmändir. Mundan öň öz bäbegini öldüren, ýa öz bile ýaşaýan aýalyny parçalan, bolmanda altyn, walýuta gaçakçylygynda tutulan ildeşlerimiz hakynda eşiderdik. Belki, täze ýylda täze çykan kitaby ilki okajak diýip urşan ildeşlerimiz hem bolar. Umyt etmek gowy zat, ýagşy umytda bolalyň, ildeşler!"

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021