Şükür etmeli zatlaryň biri

Adam aýtdy:

"Baýlar garyplary talanda, muňa biznes diýýärler. Garyplar talaňçylara gaýtawul berse, muňa zorluk, ýowuzlyk diýýärler". Elbetde, bu meniň sözüm däl. Dogrusy, men beýle sözleri eşitmäge, okamaga, golsuz komment görnüşinde ýazmaga hem gorkýaryn. Sebäbi men gaty gorkak ýa-da syýasy taýdan gaty düzüw bolmaly boldum. Ýöne şükür, Mark Tweýn ýaly adamlar bolupdyr, bar we ýene bolar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021