Üýtgemeýän gylyk

Adam aýtdy:

"Platon aýdanmyşyn, zalymyň ilkinji wezipesi raýatlary, öňbaşça mätäç bolar ýaly, elmydama haýsydyr bir uruş-gowgalara, jeňe çekmek bolarmyş; eger-de ol kimdir birlerine başga pikirlilikde we öz dolandyryşyny ret etmekde şübhe bildirse, beýle adamlary rakyplara satylmak bahanasy bilen ýoklarmyş. Şundan çen tutulsa, adamzat jemgyýeti näçe össe-de, adam kän üýtgemeýär. Ýöne ol biraz çekinýän, gorkýan wagtynda ätiýaçly bolýar. Emma emel ýeten, çenden aşa baýan, uzak wagt garaw görmedik adam kem-kemden batyrlanýar. Ol, täsiri artdygyça, öňki çekinjeňligini, gorkusyny unudýar we hakyky gylyklaryny, doýmaz-dolmaz açlygyny, kişini kemsitmek, kiçeltmek we basgylamak isleglerini has erkin ýüze çykarýar, başgalaryň ejizliginden we goragsyzlygyndan aç-açan lezzet alýar. Elbetde, bu-da däliligiň bir görnüşi. Ata-babalarymyz dälini taýak ýola getirer diýenlerinde, belki, şeýle dälileri nazarda tutandyrlar."

Bölüme soňky goşulanlar


Sahypadan alnan eserler ýa-da pikirler haýsydyr bir görnüşde metbugatda ulanylanda "annagurban.coma" salgylanmak hökmanydyr.

Any views or opinions expressed on this site belong to an individual and do not necessarily coincide with those of the organization he works for.


annagurban.com copyright © 2006-2021